ทางลัด

What is being talked about

SNS 닫기
 • 네이버 블로그 2022.09.20 오전10:55

  페이스성형외과

  가슴축소수술 균형잡힌 비율과 아름다운 모양으로

  가슴축소술은 지나치게 크게 발달한 가슴을 이상적인 크기로 줄이는 수술..

 • 네이버 블로그 2022.09.14 오전10:53

  페이스성형외과

  콧볼축소 얼굴 균형에 맞게 줄이는 것이 핵심

  페이스 콧볼축소는 옆으로 퍼진 콧볼을 적절하게 줄여주는 수술로 콧구멍..

 • 네이버 블로그 2022.09.01 오전12:30

  페이스성형외과

  대전페이스성형외과 풍성한 가을 이벤트

  안녕하세요! 저희 페이스성형외과에서 가을을 맞아 풍~~~성한 가을 이벤..

 • 네이버 블로그 2022.09.01 오전11:19

  페이스성형외과

  페이스성형외과 9월 휴진 안내

  안녕하세요~ 페이스성형외과입니다. 9월이 시작되면서 완연한 가을도 시..

 • 네이버 블로그 2022.08.19 오후1:31

  페이스성형외과

  매부리코성형 콧대라인을 다듬어 세련되게

  페이스 매부리코성형은 콧등의 중간 부위가 도드라져 매서운 인상의 매부..

 • 네이버 블로그 2022.08.09 오전10:59

  페이스성형외과

  흉터필러 1회 시술만으로도 효과볼 수 있어

  레이저 등의 방법으로 개선이 어려운 파이고 함몰된 흉터, 보톡스만으로..

상단으로 이동

Quotation for plastic surgery 견적부위 선택

눈성형

- 재수술 : 각 수술에 50-100만원 추가

코성형

- 재수술 : 각 수술에 50-100만원 추가

윤곽성형

- 재수술 : 각 수술에 100~300만원 추가

가슴성형

- 재수술 : 각 수술에 100~200만원 추가

동안/리프팅
지방흡입
쁘띠/피부
기타시술

선택하신 견적 결과

부위 시술명 최저금액 최대금액
오른쪽 가격표에서 시술(수술)명을
선택하시면 이곳에 가격이 보여집니다.
전체삭제
 • 성형수술비용은 일반수가로서 다른 성형외과와 차이가 있으며, 환자 개개인의 차이에 따라 상기 공개한 비용에서 가감될 수 있음을 알립니다.
 • 수술비는 부가세 별도 금액이며, 성형 목적의 수술의 경우 부가세가 부여됩니다.

เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานของเราMEDICAL TEAM OF FACE

ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง FACE

윤영묵

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • พ.บ. ศัลยแพทย์พลาสติก
 • ศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง FACE
 • อดีตศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง Face Line - Apgujeong
 • อดีตศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง - Apgujeong
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมปากและใบหน้าแหว่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกนานาชาติของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPS)

권유진

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • พ.บ. ศัลยแพทย์พลาสติก
 • ศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง FACE
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมปากและใบหน้าแหว่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกนานาชาติของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPS)
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • เจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • เจ้าหน้าที่ธุรการของคณะกรรมการกฎหมายสังคมเกาหลีเพื่อการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม
 • Melbourne Advanced Facial Anatomy Course - MAFAC จบหลักสูตร

박재범

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • อดีต) หัวหนา้ แผนกศัลยกรรมพลาสตกิ ของศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดกิ าร ชอนลาบุคโด
 • ปัจจุบัน) ศัลยแพทย์ตกแต่งประจาศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งFACE
 • จบการศกึ ษาจากโรงเรียนมัธยมวทิ ยาศาสตร์แดจอน
 • สมาชกิ สมาคมสังคมศัลยกรรมพลาสตกิ แห่งเกาหลี
 • สมาชกิ สมาคมสังคมศัลยกรรมความงามเกาหลี
 • สมาชกิ ของสมาคมศัลยกรรมพลาสตกิ และศัลยกรรมตกแต่งเกาหลี
 • สมาชกิ ของสมาคมศัลยกรรมปากแหว่งเพดานโหว่เกาหลี
 • ไดรั้บใบรับรอง ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางการปั้มหัวใจcpr(ACLS)
 • จบหลักสูตรการศัลยกรรมผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่(AOCMF)
 • สมาชกิ นานาชาตขิ องสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPS)
 • สมาชกิ สมาคมศัลยกรรมความงามนานาชาติ / ISASP

박재범

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง / แพทยศาสตร์มหาบัณฑิต
 • ปัจจุบัน) ศัลยแพทย์ตกแต่งประจำศูนยฺศัลยกรรมพลาสติกเฟส
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกเต็มของสถาบันศัลยกรรมกระดูกใบหน้าแห่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกประจำของสมาคมแพทย์โรงพยาบาลเกาหลี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวของสมาคมโรงพยาบาลเกาหลี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการทำศัลยกรรมตกแต่งของสมาคมเกาหลี

박재범

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • "ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง / แพทยศาสตร์มหาบัณฑิต
 • ปัจจุบัน) ศัลยแพทย์ตกแต่งประจำศูนย์ศัลยกรรมพลาสติกเฟส
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกประจำของสภาเปิดการศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกเต็มของสถาบันศัลยกรรมกระดูกใบหน้าแห่งเกาหลี
 • สมาชิกเต็มของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • American Plastic Surgery Society International Member / ASPS
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกของกลุ่มวิจัยการผ่าตัดเสริมจมูกและศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลีกลุ่มวิจัยศัลยกรรมตกแต่งหน้าอก
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลีกลุ่มวิจัยศัลยกรรมตกแต่งหน้าอก

박재범

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • พ.บ. ศัลยแพทย์พลาสติก
 • ศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง FACE
 • อดีตผู้อำนวยการศัลยกรรมพลาสติกลีฮยองจู
 • อดีตศาสตราจารย์ด้านศัลยกรรมพลาสติก มหาวิทยาลัยชุงนัม
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมปากและใบหน้าแหว่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวของสมาคมโรงพยาบาลเกาหลี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการทำศัลยกรรมตกแต่งของสมาคมเกาหลี
페이스 성형외과 원장 윤영묵입니다
01

ดูเหมือนว่ายังไม่มีคลินิกใบหน้าแบบมืออาชีพที่ดีใน Daejeon และในเกาหลี

02

เพื่อตอบสนองภารกิจของการช่วยผู้ที่มีปัญหากับใบหน้า ผมเปิดกิจการคลินิกนี้หลังสืบต่อความตั้งใจของพ่อของผม

03

ผมจะมุ่งมั่นที่จะเป็นมืออาชีพที่ดีขึ้น น่าเชื่อถือมากขึ้นและสร้างความงามมากขึ้น

페이스 성형외과 원장 권유진입니다.
01

ในความเห็นของฉันสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการเข้าใจเหตุผลที่ผู้ป่วยต้องการรับการผ่าตัดและการแก้ไขที่พวกเขาต้องการ

02

มีผู้ที่ต้องการการปรับปรุงธรรมชาติเพื่อเอาชนะความซับซ้อนที่พวกเขามี และคนอื่นๆ ที่ต้องการดูคมมากขึ้นและสวยงามกว่าปัจจุบันไม่ได้แย่อะไร

ด้วยเหตุนี้ ฉันมักจะฟังทุกศัพท์ของผู้ป่วยแต่ละราย ตลอดจนวิจัยและศึกษา และพยายามอย่างเต็มที่ในการทำศัลยกรรม นอกจากนี้ฉันดำเนินการตรวจหลังผ่าตัดกับผู้ป่วย เพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่ฉันสามารถทำได้ดีกว่าได้อีก

03

เป็นความปรารถนาของฉัน ที่ทุกคนที่ได้รับการผ่าตัดโดยฉันจะได้รับรูปลักษณ์ดีขึ้นและเอาชนะปมใดๆถ้าพวกเขามี และมีอนาคตที่ดีขึ้น

페이스 성형외과 원장 김한준입니다.
01

ผมจะทาการแนะนาการศัยกรรมใหแ้ ก่คุณในฐานะคู่คดิ ของคุณไม่ใช่แค่เป็นผูป้ ระกอบการเท่านั้น

02

ผมคดิ ว่าคุณค่าของการทาศัลยกรรมพลาสตกิ นั้นสามารถรูส้ กึ ไดใ้ นชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลังจากที่ออกจาก
หอ้ งผ่าตัด ,เชา้ วันหนึ่งในเงากระจก,คาพูดจากคนรอบขา้ ง ผมตอ้ งการใหคุ้ณมีความสุขและสามารถภาคภูมิใจในบันทึกชีวติ
ของคุณ

03

ความสาเร็จในการทาศัลยกรรม มีความสุขในชีวติ ของผูป้ ่ วยเป็นตัวกาหนด ฉันจะตัง้ ใจทาใหดี้ที่สุดเพื่อเปลี่ยนชีวติ ของคุณ

페이스 성형외과 원장 조현교입니다.
01

ไม่ว่าใครๆ ก็มีความงามที่ไม่ซ้ำใครอยู่ในตัว

02

ซึ่งความงามนั้นบางคนก็เผยให้เห็นภายนอกชัดเจน,แต่บางคนก็เก็บซ่อนมันอยู่.
ซึ่งผมจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและเสน่ห์ที่จะเผยความงามออกมาโดยธรรมชาติเองครับ

03

เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะส่องประกาย,
ผมจะช่วยคุณด้วยมือที่ละเอียดอ่อนและจิตใจที่อบอุ่นครับ

페이스 성형외과 원장 안문영입니다.
01

ผมจะทาการแนะนาการศัยกรรมใหแ้ ก่คุณในฐานะคู่คดิ ของคุณไม่ใช่แค่เป็นผูป้ ระกอบการเท่านั้น

02

ผมคดิ ว่าคุณค่าของการทาศัลยกรรมพลาสตกิ นั้นสามารถรูส้ กึ ไดใ้ นชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลังจากที่ออกจาก
หอ้ งผ่าตัด ,เชา้ วันหนึ่งในเงากระจก,คาพูดจากคนรอบขา้ ง ผมตอ้ งการใหคุ้ณมีความสุขและสามารถภาคภูมิใจในบันทึกชีวติ
ของคุณ

03

ความสาเร็จในการทาศัลยกรรม มีความสุขในชีวติ ของผูป้ ่ วยเป็นตัวกาหนด ฉันจะตัง้ ใจทาใหดี้ที่สุดเพื่อเปลี่ยนชีวติ ของคุณ

페이스 성형외과 원장 안문영입니다.
01

"การเปลี่ยนแปลงที่สวยงาม เริ่มต้นจากการ พบกันของแพทย์ และ คนไข้ ผมจะให้ความสำคัญกับทุกๆการพบปะของทุกคนครับ"

02

ผมรับจะรับฟังข้อกังวลที่เก็บไว้ของทุกคน.เหมือนกับใบหน้าที่แตกต่างกัน ย่อมต้องการการผ่าตัดที่ไม่เหมือนกัน.เผื่อผลลัพท์ที่ดีที่สุด ผมจะคิดวิเคราะห์ให้มากครับ.

03

ส่วนต่างเล็กน้อยสามารถกำหนดทุกสิ่งได้. ด้วยนิสัยส่วนตัวของผม จะไม่ทำแบบผิวเผินและปล่อยผ่านไป ผมจะทำวินิจฉัย และ ผ่าตัดผลลัพท์ที่ดีที่สุดออกมา. ให้ผมเป็นคู่หูหนึ่งในพลังการเพิ่มความงามของคุณนะครับ